Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Sekretariat Prorektorów
Samodzielny referent - Teresa Kowalewicz - tel. +48 89 523-44-66


e-mail: koncicki@uwm.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Koncicki (ur.1953 r.) - absolwent Wydzia?u Weterynaryjnego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Tytu? lekarza weterynarii uzyska? w 1978 r. Bezpo?rednio po studiach rozpocz?? prac? w Katedrze Epizootiologii macierzystego Wydzia?u. Po roku, przeszed? za porozumieniem stron do Katedry Chorób Ptaków, w której pracuje do chwili obecnej, zajmuj?c kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i od 1999 r. profesora nadzwyczajnego ART a nast?pnie profesora UWM w Olsztynie. Stopie? doktora nauk weterynaryjnych uzyska? w 1982 r. a doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w 1997 r. W grudniu 2002 r. odebra? akt nadania tytu?u profesora nauk weterynaryjnych. Od lipca 2006 r. obj?? stanowisko profesora zwyczajnego. Odby? liczne sta?e naukowe zarówno w o?rodkach krajowych, jak i zagranicznych. Jego zainteresowania badawcze dotycz? g?ównie aktualnych problemów w epizootiologii i w profilaktyce chorób drobiu, zw?aszcza indyków, - reaktywno?ci immunologicznej indyków w przebiegu zaka?e? bakteryjnych i wirusowych ze szczególnym uwzgl?dnieniem odpowiedzi ostrej fazy, zastosowania wska?ników hematologicznych i biochemicznych w diagnostyce chorób drobiu, biologicznych skutków stosowania utlenionego t?uszczu w ?ywieniu indyków oraz chemioterapii i immunoprofilaktyki w chorobach zaka?nych drobiu. Dorobek naukowy obejmuje ??cznie ponad 308 pozycji, w tym 87 prac oryginalnych, 6 podr?czników i skryptów, 31 artyku?ów przegl?dowych, 27 prac popularno-naukowych i 71 komunikatów naukowych oraz 86 innych opracowa?. Jest promotorem 3 pozytywnie zako?czonych przewodów doktorskich oraz 2 przewodów doktorskich w toku. Ponadto by? recenzentem 8 prac na stopie? doktora i 3 na stopie? doktora habilitowanego i trzykrotnie w przewodach na tytu? profesora oraz wielokrotnie recenzentem grantów KBN i wydawniczym.

Swoje prace opublikowa? w czasopismach o zasi?gu mi?dzynarodowym: Acta Veterinaria Hungarica, Journal of Veterinary Medicine, Polish Journal of Veterinary Sciences, Journal of Animal and Feed Sciences, Journal of Food and Nutriotion Sciences, Archiv für Geflügelkunde, World's Poultry Science Journal, Archives of Animal Nutrition, Food Control, Poultry Science, Bulletin of the Veterimary Institute in Pulawy a tak?e Medycyna Weterynaryjna i innych lub prezentowa? na mi?dzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych.

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki jest kierownikiem Zespo?u Chorób Ptaków w Katedrze Chorób Zaka?nych i Inwazyjnych, prowadzi wyk?ady i ?wiczenia z zakresu chorób drobiu. Bierze tak?e udzia? w licznych formach kszta?cenia podyplomowego dla lekarzy weterynarii w ramach studiów specjalizacyjnych.

Pe?ni? funkcj? opiekuna grupy studenckiej a ostatnio jest kierownikiem roku. W 2000r. w ramach programu Tempus II bis finansowanego przez Uni? Europejsk? wyje?d?a? na wydzia?y medycyny weterynaryjnej do Finlandii, Belgii i W?och. W 1999 r. zosta? wybrany Prodziekanem ds. Nauki a od 2002 r. grono elektorów powierzy?o Mu pe?nienie tej zaszczytnej funkcji przez nast?pn? kadencj?. Po ust?pieniu ze stanowiska dziekana prof. W. Szwedy (z dniem 15 grudnia 2005 r.) od 16 grudnia - w wyniku wyborów uzupe?niaj?cych na Wydziale - zosta? jego nast?pc?. By? inicjatorem wprowadzenia rankingu naukowego pracowników wydzia?u. Od 1999 r. jest cz?onkiem Senackiej Komisji ds. Nauki i cz?onkiem Rady Naukowej Stacji Badawczo-Dydaktycznych UWM. Od 1 wrze?nia 2002 r. jest cz?onkiem Senatu UWM. Na wniosek rektora Góreckiego, kolegium elektorów ds. wyborów rektora i prorektorów wybra?o Profesora na stanowisko prorektora. Obowi?zki te obj?? od 1 wrze?nia 2006 r.

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki jest wieloletnim cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych a od 2001 r. cz?onkiem Zarz?du G?ównego tego Towarzystwa, cz?onkiem Stowarzyszenia Ornitopatologów Polskich, cz?onkiem ?wiatowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Drobiu (WVPA), a tak?e Krajowej Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy G?ównym Lekarzu Weterynarii i Warmi?sko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Otrzyma? wielokrotnie nagrody rektora ART i UWM w Olsztynie za dzia?alno?? naukow?, dydaktyczno-wychowawcz? oraz organizacyjn?. By?y te? nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za dzia?alno?? naukow?. W lutym 2006 r. zosta? wyró?niony honorowym tytu?em - Osobowo?? 2005 roku Warmii i Mazur. Za wspó?autorstwo podr?cznika "Choroby drobiu, 2005" uzyska? w br. nagrod? zespo?ow? Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego.

Kompetencje

1.      Koordynuje tworzenie strategii rozwoju i polityki finansowej uczelni oraz kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??.

2.      W ramach powierzonych kompetencji:

1)      koordynuje prace nad procesem tworzenia planu rzeczowo-finansowego;

2)      ustala zasady podzia?u ?rodków w ramach planu rzeczowo-finansowego;

3)      podejmuje decyzje w sprawie zakupów ?rodków trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych;

4)      udziela zezwole? na u?ywanie symboli i nazwy Uniwersytetu;

5)      nadzoruje:

a)      dzia?alno?? informacyjno-promocyjn? Uniwersytetu,

b)      proces gromadzenia dokumentów historycznych dotycz?cych Uniwersytetu,

c)      funkcjonowanie uniwersyteckiego Biuletynu Informacji Publicznej,

d)     funkcjonowanie internetowej strony Uniwersytetu,

e)      uczelnian? i ?rodowiskow? sie? informatyczn?;

6)      nadzoruje przygotowywanie umów o wspó?pracy z partnerami z zagranicy;

7)      podejmuje decyzje w sprawie zagranicznych podró?y s?u?bowych pracowników;

8)      okre?la zasady finansowania pobytu w Uniwersytecie delegacji zagranicznych;

9)      sprawuje nadzór s?u?bowy i merytoryczny nad Akademickim Centrum Mediów i Promocji;

10)  wspó?pracuje z:

a)      Rad? Archiwaln?,

b)      Regionalnym Centrum Informatycznym,

c)      Fundacj? im. M. Oczapowskiego,

d)     spó?kami, fundacjami i stowarzyszeniami prowadz?cymi dzia?alno?? z udzia?em Uniwersytetu;

e)      komisjami senackimi: Wspó?pracy z Zagranic? oraz Komisj? Rozwoju Uczelni i Bud?etu,

11)  reprezentuje uczelni? we wspó?pracy z Pi?k? Siatkow? AZS-UWM S.A.;

12)  koordynuje dzia?ania maj?ce na celu utrzymywanie wi?zi z absolwentami.

3.      Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni merytorycznie podlegaj?:

1)      Archiwum Uczelniane,

2)      Muzeum Uniwersyteckie,

3)      Biuro Rzecznika Prasowego.

Terminy przyj?? interesantów:

Poniedzia?ek godz. 1230 - 1400

 


Ta strona by?a odwiedzana 1570 razy (w tym z UWM 162 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa